Ing. Ekonomika a management

Nově nabízíme také navazující magisterský studijní program Ekonomika a management.
Absolvent získá titul inženýr ekonomie.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Strategický management                             
Management inovace
Marketingová komunikace
Moderní nástroje efektivního managementu
Management výroby
Digitální marketing
Podnikání na internetu

Logistický management
Podnikové finance
Statistika
Manažerské účetnictví
Finanční analýzy a reporting
Audit a controlling
Malé a střední podnikání                             

Mikroekonomie                                               
Makroekonomie
Bezpečnost ICT a ochrana dat                     
Metodologie sběru a interpretace dat
Manažerské komunikační dovednosti       
Daně a účetnictví malých a středních podniků
Etika a společenská odpovědnost firem

Student si vybírá také z volitelných předmětů, jako je například: Cenotvorba a cenová strategie, Management podpůrných procesů, Mezinárodní účetnictví, Management značky, Právo duševního vlastnictví a další.

Součástí studia je také odborná praxe.

FORMY STUDIA

Tento obor nabízíme v prezenční (výuka je rozložena do celého pracovního týdne) i kombinované formě (výuka je v proběhu semestru soustředěna do pěti dvoudenních výukových bloků – pátek + sobota). Výuka je realizována prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení, tutoriálů (blokové výuky), řešením případové studie a samostudiem. Standardní doba studia v navazujícím magisterském stupni je dva roky a je rozložena do čtyř semestrů.

ŠKOLNÉ
Studijní program Ekonomika a management – 40 000,- Kč / akademický rok.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny přijímacího řízení:

28. 2. 2019
28. 6. 2019
20. 9. 2019

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:
– vytištěnou a podepsanou přihlášku,
– potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
– strukturovaný životopis,
– motivační dopis,
– úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Více informací o nabízeném studijním oboru i přijímacím řízení ZDE na oficiálních stránkách MVŠO