Bc. Ekonomika a management

V bakalářském studijním programu Ekonomika a management nabízíme obor Podniková ekonomika a management.

Cílem studia je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni se teoreticky i  prakticky orientovat v tržní ekonomice. Studiem tohoto oboru získáš přehled o přehled o organizačně právních formách podnikání, o přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých podmínek realizace. Získané znalosti se naučíš aplikovat v praxi prostřednictvím řešení reálných či simulovaných ekonomických a manažerských situací.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Management v praxi
Mikroekonomie
Podnikání
Podnikové finance
Makroekonomie
Management podpůrných procesů
Statistické zpracování dat
Daňový systém ČR

Mezinárodní management
Manažerské účetnictví
Soukromé právo
Řízení lidských zdrojů
Teorie systémů
Právo obchodních korporací
Matematika
Marketing

Finanční účetnictví
Základy psychologie a sociologie
Podniková ekonomika
Matematické aplikace v praxi
Společenská odpovědnost firem
Logistický management

Studenti si vybírají také z volitelných předmětů, jako je například: Dovednosti profesionální komunikace, Řízení a financování neziskových organizací, Veřejná ekonomika, Podnikové informační systémy apod.

Součástí studia na MVŠO je také odborná praxe.

FORMY STUDIA

Tento obor nabízíme v prezenční a kombinované formě. Prezenční forma připravuje absolventy středních škol na budoucí povolání, výuka je rozložena do celého pracovního týdne. Kombinovaná forma je určena pro ty zájemce, kterým z časových důvodů nevyhovuje prezenční forma studia. Výuka probíhá v tutoriálech – soustředěných blocích výuky, většinou v pátek a sobotu, celkem osm dní za semestr.

ŠKOLNÉ

Studijní program Ekonomika a management – 35 000,- Kč / akademický rok.
Student má možnost využít celé řady stipendií.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny přijímacího řízení:

28. 2. 2019
28. 6. 2019
20. 9. 2019

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:
– vytištěnou a podepsanou přihlášku,
– potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
– strukturovaný životopis,
– motivační dopis,
– úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Více informací o nabízeném studijním oboru i přijímacím řízení ZDE na oficiálních stránkách MVŠO