Bc. Informatika

Nově nabízíme obor Systémové inženýrství a informatika, a to v bakalářském stupni studia.
 
Tento obor spadá do kategorie "profesního vzdělávání", což znamená, že do výuky jsou zapojeni odborníci z reálných IT firem, studenti se podílí na reálných IT projektech a získané znalosti se učí okamžitě aplikovat v praxi už v průběhu studia.
 
Absolvent oboru najde široké uplatnění v organizacích vytvářejících a užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to soukromoprávní subjekty (podniky různého typu, obchodní společnosti, finanční instituce, společnosti působící v oblasti ICT apod.) nebo veřejnoprávní subjekty (orgány veřejné moci) a ve zdravotnických organizacích. Předpokládá se jeho uplatnění v praxi jako výkonného i tvůrčího pracovníka v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií, tedy v oblastech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikační technologie (např. při vytváření, správě a provozování IS/ICT, jako analytik, návrhář IS/ICT, jako programátor, vývojář aplikací a tester, jako vývojář sociálních sítí, nástrojů pro elektronickou komunikaci, počítačových her, v realizačním týmu IT řešení a produktů, systémových integrátorů, business analytiků, jako konzultant, konzultant podpory a mnoha dalších oblastech).
 
VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Informační systémy
Umělá inteligence
Webové technologie
Počítačové sítě
Architektura počítačových systémů
Algebra
Matematická analýza
Algoritmizace
Operační systémy
Počítačová grafika

 

Tvorba elektronické dokumentace
Programování v C++
Procesní a projektový management
Objektové programování
Základy ekonomie a podnikové ekonomiky
Úvod do soukromého a veřejného práva
Dovednosti profesionální komunikace pro IT specialisty
Databázové systémy

 

Matematické metody rozhodování
Objektově orientovaná analýza a návrh
Sociální sítě
Metodiky vývoje softwaru
Správa a provoz informačních systémů
Etika a společenská odpovědnost
Bezpečnost ICT a ochrana dat 

 

Student si vybírá také z volitelných předmětů, jako je například: Cloudové systémy či Technologie IoT.

Součástí studia je také odborná praxe.

FORMY STUDIA

Tento obor nabízíme v prezenční formě (výuka je rozložena do celého pracovního týdne). Výuka je realizována prostřednictvím přednášek, seminářů, cvičení, tutoriálů (blokové výuky), řešením případové studie a samostudiem. Standardní doba studia v bakalářském stupni je tři roky a je rozložena do šesti semestrů.

ŠKOLNÉ

Studijní program Systémové inženýrství a informatika – 40 000,- Kč / akademický rok

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Termíny přijímacího řízení:

28. 2. 2019
28. 6. 2019
20. 9. 2019

Pro zahájení přijímacího řízení je třeba na studijní oddělení doručit:
– vytištěnou a podepsanou přihlášku,
– potvrzení o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením,
– strukturovaný životopis,
– motivační dopis,
– úředně ověřený doklad osvědčující dosažené vzdělání.

Více informací o nabízeném studijním oboru i přijímacím řízení ZDE na oficiálních stránkách MVŠO